แม่สาย-เชียงตุง-เมืองลา(รัฐฉาน)-พม่า 5 วัน

กันยายน 9, 2010 planoy No comments

รัฐฉาน เขมรัฐนครเชียงตุง สามจอม เจ็ดเชียง เก้าหนอง

สิบสองประตู สหรัฐไทเดิม

 6,900 !!!  

หากท่านเป็นผู้หนึ่งที่ต้องการย้อนอดีตวิถีชีวิต ชื่นชมกับวัฒนธรรม ประเพณีดั้งเดิม ผสมผสานกับของพี่น้องชาวไทยใหญ่ไทยลื้อไทยเขินและชาวพม่า ดื่มด่ำกับธรรมชาติที่สวยงาม และสัมผัสเมืองคาสิโน (MONA LA) เรามีความยินดีอย่างยิ่ง ที่จะนำท่านไปสัมผัส กับความประทับใจมิรู้ลืม

 กำหนดการเดินทาง

18-22 พย./ 3-5 ธค./ 9-13 ธค./ 30 ธค.-3 มค.54

วันแรก        กรุงเทพฯ–แม่สาย

17.00 น. คณะพร้อมกันที่จุดนัดพบ เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก

17.30 น. ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ มุ่งหน้าสู่อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย บริการอาหาร ว่างพร้อมเครื่องดื่มเย็นตลอดการเดินทาง

20.00 น. บริการอาหารค่ำที่นครสวรรค์  หลังอาหารเดินทางต่อ พักผ่อนอิสระ

วันที่สอง     แม่สาย–ท่าขี้เหล็ก-บ้านยาง-ทาเดื่อ-เมืองพยาค-บ้านยางดะ-บ้านปางควาย-บ้านน้ำร้อน-เมืองเชียงตุง

06.00 น. ถึงอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 น. ออกเดินทางจากแม่สาย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองไทย-พม่า นำท่านข้ามสะพานมิตรภาพไทย-พม่า สู่ท่าขี้เหล็กแล้วมุ่งหน้าไปยังเชียงตุง เมืองสามจอม เจ็ดเชียง เก้าหนอง สิบสองประตู ระยะทางประมาณ 167 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3-4 ชั่วโมง จากท่าขี้เหล็กผ่านบ้านแม่ยาง (กม. 13),  ท่าเดื่อ (กม. 48) ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสทิวทัศน์ที่ลัดเลาะเลียบไปกับแม่น้ำ TALAY ซึ่งบางช่วงสามารถมองเห็นเกาะแก่งหินที่โผล่ขึ้นมากลางลำน้ำอย่างเป็นธรรมชาติ ผ่านเมืองพยาก (กม. 83)  เมืองพยากเป็นเมืองใหญ่รองจากเมืองเชียงตุง  อยู่กึ่งกลางระหว่างท่าขี้เหล็กและเมืองเชียงตุง  จากเมืองพยากเดินทางต่อไปบ้านยางดะ (กม. 112),  บ้านปางควาย (กม. 138), บ้านน้ำร้อน (กม.160) ก็จะถึงที่ราบเมืองเชียงตุง  ตลอดการเดินทางท่านจะได้สัมผัสและชมวิวทิวทัศน์ วิถีชีวิตชาวบ้าน เส้นทางจะลัดเลาะไหล่เขาลดเลี้ยวเลียบฝั่งน้ำเพลิดเพลินกับธรรมชาติ บางช่วงสามารถมองเห็นเกาะแก่งหินที่โผล่ขึ้นมากลางลำน้ำ ซึ่งสวยงามยิ่ง

12.30 น. ถึงเชียงตุง เมืองแห่ง 3 จอม 7 เชียง 9 หนอง 12 ประตู รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคารไทย-จีน หลังอาหารนำเข้าสู่ที่พักโรงแรมนิวเชียงตุง เชียงตุง เป็นเมืองหลวงของเขตรัฐฉานตะวันออก  เป็นชุมชนที่มีอายุกว่า 600 ปี   มีวัฒนธรรมผสมผสานระหว่างพม่า ไต และไตเขิน จึงมีวัดต่างๆ ที่สร้างตามแบบของแต่ละชนชาติมากกว่าห้าสิบวัดภายหลังจากการตกอยู่ในการปกครองของอังกฤษ ทำให้เกิดสิ่งปลูกสร้างภายในตัวเมืองแบบ อาณานิคมอังกฤษผสมผสานกับสิ่งปลุกสร้างท้องถิ่น ดูกลมกลืนเป็นเอกลักษณ์แปลกตา เมืองนี้เป็นเมืองที่มีสัญลักษณ์หรือคำขวัญประจำเมืองว่า เจ็ดเชียง เก้าหนอง สิบสองประตู ประกอบด้วยหมู่บ้านที่มีชื่อขึ้นต้นด้วยคำว่าเชียงอยู่ 7 หมู่บ้าน และมีหนองน้ำในเมือง 9 หนอง และประตูเมือง 12 ประตู จึงได้ชื่อว่าเป็นเมืองเจ็ดเชียง เก้าหนอง สิบสองประตู แต่ปัจจุบันประตูเมืองเหลือร่องรอยอยู่เพียง 2 ประตู

14.00 น. ชมและสักการะ ยะตองมูพญา พระยืนชี้นิ้วองค์ใหญ่ที่สุดในเชียงตุง เป็นศิลปะของพม่า ประดิษฐานอยู่ที่พระธาตุจอมสัก สูงประมาณ 30 เมตร ชมต้นยางยักษ์ ขนาด 10 คนโอบที่มีอายเก่าแก่กว่า 250 ปี ซึ่งสัญลักษณ์ของเมืองเชียงตุง ชมวัดมหาเมี๊ยะมุนี ซึ่งเป็นวัดเจ้าหลวงคู่เมืองเชียงตุง ชมวัดพระแก้ว และวัดหัวข่วง เป็นวัดราชฐานหลวงและโรงเรียนพระปริยัติธรรม แบบพม่า  ชมวัดจอมคำ(วัดเขิน) เป็นวัดที่ตั้งโดดเด่นริมหนองตุง(หนองน้ำเมืองเชียงตุง) ถ่ายรูปชมบรรยากาศยามเย็นหนองตุง ซึ่งท่านจะมองเห็น พระธาตุจอมคำ สะท้อนกับผิวน้ำหนองตุงเป็นวิวที่งดงามยิ่งยามพระอาทิตย์อัสดง

ค่ำ. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำเข้าพักที่โรงแรมนิวเชียงตุง ซึ่งเคยเป็นหอเจ้าฟ้า (พระราชวังของเจ้าเมืองเชียงตุง) ในอดีต  พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม     ตลาดเช้า-เชียงตุง-เมืองลา(ลาสเวกัสแห่งเอเชียอาคเนย์)-ชายแดนพม่า-จีน-วัดจินตะ-พิพิภัณฑ์ฝิ่น-โบสถ์คริส-วัดพระนอน-ฟาร์มเลี้ยงหมี

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  หลังอาหารนำชมตลาดเช้าเชียงตุง หรือกาดหลวง เป็นตลาดที่ผู้คนจากหลายเผ่าพันธุ์ แต่งกายตามลักษณะประจำเผ่าของตน เข้ามาซื้อขายแลก เปลี่ยนสินค้าแปลกๆ ที่หาดูได้ยาก สินค้าจากไทย  จีน พม่าและสินค้าพื้นเมือง พร้อมชิมโรตีโอ่งแบบอินเดีย โรตีพม่า ลูกชิ้นหมู ไส้อั่วแบบดั้งเดิมล้านนาอร่อยมาก ชิมกาแฟโบราณ ปาท่องโก๋ยักษ์ หรือ ขนมจีนไทยใหญ่ ได้เวลาสมควรออกเดินทางไปยังเมืองลา ระยะทาง 93 กม.(ประมาณ 3 ชม.) ระหว่างสองข้างทางชมวิวทัศน์ อาทิ นาขั้นบันได ตามไหล่เขา ชมวิถีชีวิต และหมู่บ้านชาวไทยใหญ่ ไทลื้อ สัมผัสกับชีวิตเรียบง่าย

11.00 น. ถึงเมืองลา นำท่านเที่ยวถ่ายรูปกับหลัก ก.ม.1 ชายแดนพม่า-จีน จากนั้นรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย ชมเจดีย์ทองที่วัดจินตะ เจดีย์มิตรภาพจีน-พม่าหรือเจดีย์ภูเขาทองและเจดีย์จำลองสำคัญต่างๆ ของพม่าจะรวมไว้ที่นี่สวยงามมาก แล้วศึกษาประวัติเมืองลาที่พิพิธภัณฑ์ฝิ่น (พิพิธภัณฑ์ต่อต้านยาเสพติด) ชมโบสถ์คริสต์ นำสักการะวัดพระนอน ที่ใหญ่ที่สุด และนำท่านเยี่ยมชมฟาร์มเลี้ยงหมี ขนาดใหญ่ ซึ่งเลี้ยงไว้สำหรับดูดดีหมีขายโดยสามารถดูดได้ทุกวัน เพื่อทำเป็นยาส่งขายให้กับประเทศจีน เนื่องจากในจีนมีกฎหมายห้ามเลี้ยงหมีจึงไม่สามารถเลี้ยงในเมืองจีนได้ ท่านสามารถซื้อดีหมีของแท้ ในราคาถูกได้ที่นี้ ราคาถูกกว่าเมืองจีนหลายเท่า และมีสรรพคุณในการรักษาโรคได้หลายอย่าง รวมทั้งล้างสารพิษที่อยู่ในร่างกายได้อย่างดี จากนั้นนำท่านไปชมโรงงานหยก ซึ่งหยกที่ดีมี คุณภาพคือหยกพม่า ไม่ใช่หยกจีนอย่างที่หลายคนเข้าใจ เพราะตลาดใหญ่ที่พม่าส่งหยกก็คือจีน ซึ่งมีชายแดนติดต่อกันหลายด้าน ราคาขึ้นอยู่กับคุณภาพของหยก ตั้งแต่หลักร้อย ถึงหลักแสน จากนั้นไปช้อปปิ้งเครื่องเงินแท้ 100% งานฝีมือของชาวไทยลื้อ แล้วนำท่านชมคาสิโนที่เมืองม้า ซึ่งเป็นเมืองที่อยู่ด้านนอกเมืองลา ซึ่งปัจจุบันได้ย้ายแหล่งคาสิโนไปไว้ที่เมืองม้า เป็นจำนวนมาก ให้ทุกท่านได้เสี่ยงโชค วัดดวงตามสบาย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำเข้าที่พักโรงแรมไดม่อนด์ หรือเทียบเท่า

วันที่สี่       เมืองงลา-เชียงตุง-ท่าขี้เหล็ก-แม่สาย-เชียงราย-กรุงเทพฯ

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่ภัตตาคาร หลังอาหารนำชมตลาดชาวไทยลื้อยามเช้า เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองอิสระ ได้เวลาสมควรอำลาเมืองลา เดินทางกลับตามเส้นทางเดิม พักผ่อนตามอัธยาศัย

เที่ยง ถึงเมืองเชียงตุง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย เดินทางกลับสู่เมืองท่าขี้เหล็ก แล้วช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดท่าล้อ ซื้อของฝากติดไม้ติดมือกลับบ้าน ได้เวลาสมควรอำลาเมืองท่าขี้เหล็กเดินทางกลับอำเภอแม่สาย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

ถึงอำเภอแม่สาย ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พร้อมเก็บความทรงจำที่ดีๆ นี้ตลอดไป

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำที่เชียงราย หลังอาหารเดินทางกลับกรุงเทพฯ พักผ่อนนอนหลับฝันดี ราตรีสวัสดิ์

วันทีห้า     กรุงเทพฯ

05.00 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ  พร้อมความประทับใจ

*********************************************************

อัตราค่าบริการ ผู้ใหญ่    ท่านละ    6,900 บาท (กรุ๊ปละ 35-40 ท่าน)

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี      5,900 บาท (พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง)

พักห้องเดี่ยจ่ายเพิ่ม        1.400 บาท

อัตรานี้รวม ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยว / ค่าที่พักโรงแรม 2 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน) / ค่าอาหารตามระบุในรายการ/ ค่าทำเอกสารผ่านแดน / ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ/ ค่าประกันการเดินทางและรักษาพยาบาล ในวงเงินท่านละ 1,000,000 / 500,000 บาท(เงื่อนไขตามกรมธรรม์)/ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น / บริการน้ำดื่มและผ้าเย็น

อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์และพนักงานขับรถ / ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งนอกรายการ /ค่ามินิบาร์ /ค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ / ค่าโทรศัพท์ / ค่าซักรีด / ค่าใช้จ่ายส่วนตัว และอื่นๆ ที่มิได้ระบุในรายการ ฯลฯ

เอกสารที่ใช้ในการเดินทาง

1. รูปถ่าย  2 นิ้ว 3 ใบ  พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ฉบับ และเซ็นต์รับรองเอกสารสำเนาถูกต้อง  ส่งมาให้ก่อนวันเดินทาง 7 วัน

2. นำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาด้วยในวันเดินทาง

หมายเหตุ : โปรแกรมการเดินทาง ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยถือประโยชน์ท่านเป็นสำคัญ

***ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ โทร. 02-5530523 , 081-8822058

หรือที่ acc_rungtiwa@hotmail.com ***

QR Code – Take this post Mobile!
คุณสามารถใช้อุปกรณ์มาร์ทโฟนของคุณเข้ารหัส QR Code เพื่อเปิดหน้าเว็บนี้  และคุณอาจต้องมี application ที่ใช้ในการอ่าน QR Code บนมือถือ เช่น Kaywa, Quickmark, I-nigma, Jaxosystem, BeeTagg—หมูหินคลับ

เชิญแสดงความเห็นค่ะ

Related Posts

No Comments

ใส่ความเห็น

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยวเลขที่ 21/00470

ทะเบียนผู้ประกอบการ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ติดต่อ

โทรติดต่อทัวร์
085-7212288
02-2595531
Email: pr.moohin@gmail.com

บริษัท อินโนเวชั่นโซน (ไทยแลนด์) จำกัด
51/3 อาคารวิภาวดี ชั้น 17 ห้อง 3
ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900
Fax : +6621606921

Social Networks

Youtube Vimeo Flickr Picasa Reddit Subscribe via RSS

Facebook Google+ Delicious Twitter Pinterest Linkedin

Subscribe Letters

Scroll to Top
image