นมัสการสังเวชนียสถาน 4ตำบล

ธันวาคม 3, 2010 planoy No comments

นมัสการสังเวชนียสถาน 4ตำบล
สถานที่ ประสูติ – ตรัสรู้ – ปฐมเทศนา – ปรินิพพาน
ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล 7วัน

กำหนดการเดินทาง:
ธันวาคม 2553       2-8,9-15,24-30,26-1
มกราคม 2554      10-16,17-23,24-30
กุมภาพันธ์ 2554     7-13,14-20,18-24,21-27
มีนาคม 2554        7-13,14-20,21-27

โดยสายการบินคิงฟิชเชอร์ แอร์ไลน์ (IT)

<-·´¯`·.¸¸.·´¯`·._.·`·.¸¸.·´¯`·._.·`·.¸¸.·´¯`·._.·´¯`·->

ขอให้ตั้งจิต อธิษฐาน เมื่อนมัสการสังเวชนียสถาน แต่ละที่ดังนี้

สถานที่ประสูติ : ลุมพินี สถานที่ตรัสรู้ : พุทธคยา

: ได้ชีวิตดี มีหลักประกัน : ได้ปัญญาเป็นอาวุธ

: ได้ความเป็นเลิศ ประเสริฐสุด : ได้รับความรู้แจ้ง แทงตลอด

: ได้ความก้าวหน้า ยอดเจริญ ๙๗๙ : ได้ชัยชนะด้วยบารมีไม่มีแพ้

สถานที่แสดงปฐมเทศนา : สารนาถ สถานที่ปรินิพาน : กุสินารา

: ได้บริวาร เปิดมิตร ปิดศัตรู : ได้อายุยืนยาว ป่วยหาย หน่ายรัก

: ได้ความไม่วุ่นวาย ไม่ขัดข้อง : ได้มรดก ยกฐานะ มีทรัพย์นับไม่ถ้วน

: ได้ดวงตาเห็นธรรมล้ำเลิศ : ได้พ้นจากเครื่องเสียดแทงการทำร้ายทั้งปวง

 “ชนเหล่าใด ได้จาริกไปนมัสการ สังเวชนียสถาน กราบไหว้ด้วยความศรัทธา เลื่อมใส ฯลฯ ครั้นกายแตกดับ จักเข้าสู่สุคติโลกสวรรค์

 

 

<-·´¯`·.¸¸.·´¯`·._.·`·.¸¸.·´¯`·._.·`·.¸¸.·´¯`·._.·´¯`·->

วันแรก           กรุงเทพฯ กัลกัตตา พาราณสี

14.00 น.      คณะเดินทางพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 บริเวณทางเข้า 3 แถวเอฟ ด้านหน้าเคาน์เตอร์ของสายการบินคิงฟิชเชอร์แอร์ไลน์ พบกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกเรื่องกระเป๋า สัมภาระและเอกสารการเดินทางที่หน้าเคาน์เตอร์

16.30 น.      ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ สู่เมืองกัลกัตตา โดยสายการบินคิงฟิชเชอร์แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ IT022

17.30 น.      เดินทางถึงสนามบินเมืองกัลกัตตา ประเทศอินเดีย หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว นำท่านเดินทางสู่ภัตตาคารเพื่อรับประทานอาหารค่ำ

ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน

สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟฮาวราห์

22.00 น.       ออกเดินทางสู่เมืองพาราณสี โดยรถไฟตู้นอนปรับอากาศ ชั้น 2

พักที่ บนรถไฟ

 

<-·´¯`·.¸¸.·´¯`·._.·`·.¸¸.·´¯`·._.·`·.¸¸.·´¯`·._.·´¯`·->

วันที่สอง          พาราณสี กุสินารา

09.00 น.      เดินทางถึงสถานีรถไฟเมืองพาราณสี หลังจากรับสัมภาระแล้วนำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พักเพื่อรับประทานอาหารเช้า

.                 หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองสารนาท นำท่านสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิที่ ธัมเมกขสถูป ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เป็นพุทธสังเวชนียสถานแห่งที่ 3 สถานที่แสดงปฐมเทศนาธรรมจักกัปปวัตนสูตรโปรดเบญจวัคคีย์ทั้งห้าในสมัยพุทธกาลเป็นสถานที่สงบและเป็นที่ชุมนุมของเหล่าฤษี นักบวชและนักพรตต่าง ๆ ที่มาบำเพ็ญตบะและโยคะเพื่อเข้าถึงพรหมัน (ตามความเชื่อของพรามหณ์) ทำให้ปัจจวัคคีย์ที่ปลีกตัวมาจากเจ้าชายสิทธัตถะมาบำเพ็ญตบะที่นี่ นำท่านชม มูลคันธกุฏี สถานที่พระพุทธเจ้าประทับจำพรรษาแรกและพรรษาที่ 12 ชม สถูปเจาคันธี ซึ่งสร้างเป็นอนุสรณ์ที่ปัญจวัคคีย์ได้พบกับพระพุทธเจ้าเป็นครั้งแรก ชม ยสเจดีย์ สถานที่ซึ่งพระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมให้กับยสกุลบุตร ชม ธรรมราชิกสถูป เป็นสถูปที่เคยเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุมาก่อน

เที่ยง          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านออกเดินทางสู่เมืองกุสินารา(ระยะทาง 270 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6-7 ชั่วโมง)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม พักที่ IMPERIAL HOTELหรือเทีบบเท่า

<-·´¯`·.¸¸.·´¯`·._.·`·.¸¸.·´¯`·._.·`·.¸¸.·´¯`·._.·´¯`·->

 

วันที่สาม   กุสินารา ลุมพินี กุสินารา

เช้า                 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

 หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ลุมพินี (ระยะทาง 190 กม. ใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง)

เที่ยง               รับประทานอาหารกลางวัน ณ พุทธวิหาร960

.            หลังอาหารนำท่านกราบนมัสการ สวนลุมพีนีวัน สถานที่ประสูติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากราบถาวรวัตถุศักดิ์สิทธิ์บริเวณลุมพินี ดังนี้ วิหารมายาเทวี สร้างขี้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่พระนางสิริมหามายา

 

.             ชมภาพหินแกะสลัพระนางสิริมหามายาประสูติพระกุมารพระพุทธรูปปางประสูติและรอยพระพุทธบาทน้อยที่สันนิษฐานว่า พระเจ้าอโศกมหาราช ทรงสลักไว้เป็นสัญลักษณ์ของสถานที่ประสูติอายุกว่า2,300ปีสระโบกขรณีที่สรงน้ำพระนางสิริมหามายาและพระกุมาร เสาหินพระเจ้าอโศกที่มีขนาดความสูง 22 ฟุต 4 นิ้ว และมีข้อความอย่างสมบูรณ์เขียนด้วยภาษาพราหม์ว่าเป็นสถานที่ประสูติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และพระเจ้าอโศกเสด็จมาบูชาในปีที่20แห่งรัชสมัยของพระองค์  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดไทยลุมพินี ในความอุปถัมภ์ของรัฐบาลควบคุมการก่อสร้างโดยพระวิเทศโพธิคุณ เชิญร่วมทำบุญ ตามกำลังศรัทธาถวาย ณ วัดไทยลุมพินี สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางกลับสู่เมืองกุสินารา

ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

พักที่             IMPERIAL HOTELหรือเทีบบเท่า

 

<-·´¯`·.¸¸.·´¯`·._.·`·.¸¸.·´¯`·._.·`·.¸¸.·´¯`·._.·´¯`·->

วันที่สี่                   กุสินารา พาราณสี

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

.                นำท่านนมัสการสถานที่ปรินิพพาน ณ สาลวโนทยาน นำชมปูชนียวัตถุที่สำคัญ คือ มหาปรินิพพานสถูป สถูปใหญ่มีลักษณะเป็นเจดีย์ทรงบาตรคว่ำสูงใหญ่ มีฉัตร 3 ชั้นตอนบนสุด ซึ่งเชื่อกันว่าองค์เดิมนั้นสร้างขึ้นโดยพระเจ้าอโศกมหาราชและเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ วิหารปรินิพพาน ตั้งอยู่หน้าพระสถูป ภายในมีพระพุทธรูปปางปรินิพพาน ฝีมือช่างชาวมถุรา อายุกว่า 1,900 ปี ที่งดงามยิ่ง โดยรอบยังปรากฏซากวัดวาอารามที่เคยเจริญรุ่งเรืองนับเป็นพันปี ก่อนที่พระพุทธศาสนาจะเสื่อมไปจากอินเดีย ต้นสาละ ปลูกไว้เพื่อเป็นอนุสสติว่า พระพุทธองค์ปรินิพพานภายใต้ต้นสาละ มกุฏพันธนเจดีย์ เป็นสถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ ซึ่งปัจจุบันเป็นซากเจดีย์ทรงกลมขนาดใหญ่สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชตั้งอยู่ห่างจากสาลวโนทยานประมาณ 1 กม.

.                 จากนั้นนำชม วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ นมัสการพระมหาเจดีย์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงออกแบบด้วยพระองค์และพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เองมาสร้างและพระราชทานพระบรมสารีริกธาตุให้มาบรรจุ  ชมพระอุโบสถที่งดงามมาก ชม คลีนิค 8 บาท รักษาได้ทุกโรค  เชิญร่วมทำบุญ ตามกำลังศรัทธาถวาย ณ วัดไทยกุสินารา

เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านออกเดินทางสู่เมืองพาราณสี (ระยะทาง 270 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6-7 ชั่วโมง)

ค่ำ              รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

<-·´¯`·.¸¸.·´¯`·._.·`·.¸¸.·´¯`·._.·`·.¸¸.·´¯`·._.·´¯`·->

 

วันที่ห้า          พาราณสี พุทธคยา

04.00 น.   นำท่านเดินทางสู่ท่าเรืออัศวเมศเพื่อ ล่องเรือชมแม่น้ำคงคา แม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ของชาวฮินดูซึ่งเชื่อว่าแม่น้ำนี้ไหลมาจาก ภูเขาไกรลาสบนสรวงสวรรค์ ชม พิธีบูชาพระอาทิตย์ และการอาบน้ำล้างบาป และการเผาศพที่ท่ามณีกรรณิการ์ ริมฝั่งแม่น้ำคงคา ที่ 4,000 กว่าปี ไฟที่ไม่เคยดับมอดลงเลย  จากนั้นเดินทางกลับสู่โรงแรมที่พักเพื่อรับประทานอาหารเช้า

เช้า           รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่เมืองพุทธคยา (ระยะทาง 220กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5-6 ชั่วโมง)

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรม

บ่าย นำท่านชม แม่น้ำเนรัญชรา สถานที่พระพุทธองค์ทรงอธิษฐานลอยถาด หลังจากรับถวายข้าวมธุปายาสจากนางสุชาดา ชมสุชาดาสถูปที่สร้างโดยพระเจ้าอโศกมหาราช บริเวณสถานที่ซึ่งเคยเป็นบ้านนางสุชาดา ชม วัดพุทธนานาชาติ อาทิ วัดจีน วัดญี่ปุ่น วัดทิเบต วัดสิกขิม วัดภูฎาน วัดศรีลังกา ฯลฯ  นมัสการหลวงพ่อโต พระพุทธรูปหินทรายแดงปางสมาธิสูง 80 ฟุต ที่ชาวพุทธญี่ปุ่นสร้างถวาย

.             จากนั้นนำท่านสวดมนต์ นั่งสมาธิที่ พระมหาเจดีย์พุทธคยา สถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าและนำท่าน นมัสการพระศรีมหาโพธิ์ และ พระพุทธเมตตา ซึ่งเป็นพระพุทธปางมารวิชัย ที่สร้างด้วยหินแกรนิตสีดำ อายุกว่า 1,400 ปี จากนั้นนำท่านสู่วัดไทยพุทธคยา ซึ่งรัฐบาลไทยได้สร้างขึ้น เมื่อคราวฉลองพุทธยันตี25พุทธศตวรรษเชิญร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธาถวาย ณ วัดไทยพุทธคยา

ค่ำ             รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม พักที่ LOTUS NIKKO HOTEL หรือเทียบเท่า

 

<-·´¯`·.¸¸.·´¯`·._.·`·.¸¸.·´¯`·._.·`·.¸¸.·´¯`·._.·´¯`·->

วันที่หก                 พุทธคยา ราชคฤห์ นาลันทา กัลกัตตา

เช้า           รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

.             นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองราชคฤห์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ2.30ชั่วโมง) มหานครของแคว้นมคธ เป็นแหล่งรุ่งเรืองด้วยอำนาจและการค้าขาย เป็นเมืองที่ล้อมรอบด้วยกำแพงธรรมชาติ คือเบญจคีรีนคร หรือภูเขา 5 ลูกได้แก่ เวภาระ เวปุละ คิชฌกูฏ อิสิคิลิ และปัณฑวะ ในสมัยพุทธกาล พระราชาผู้ครองนครนี้คือ พระเจ้าพิมพิสาร

.            นำท่านเดินขึ้น เขาคิชกูฏ หนึ่งในเบญจคีรี ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม นมัสการ ถ้ำพระโมคคัลลานะ ชมถ้ำสุกรขาตา สถานที่ที่พระสารีบุตรสำเร็จเป็นพระอรหันต์ ชม กุฏีของพระอานนท์ นมัสการ มูลคันธกุฏี สถานที่ประทับของพระพุทธเจ้า ไหว้พระสวดมนต์ที่ยอดเขาคิชกูฎ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พุทธคยา พุทธสังเวชนียสถานที่สำคัญที่สุดใน1 ใน 4 สังเวชนียสถานและถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของชาวพุทธทั่วโลก

** การขึ้นเขาคิชกุฏเป็นการเดินทางขึ้นสู่ที่สูงลาดชันแบบขั้นบันได ระยะทางประมาณ 750 เมตร รถยนต์ไม่สามารถขึ้นไปได้ สำหรับท่านที่ไม่สะดวกในการเดินขึ้นท่านสามารถใช้บริการ “เสลี่ยง” ทั้งขาขึ้นและขาลง ค่าบริการประมาณ 700 รูปี ซึ่งไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์

เที่ยง       รับประทานอาหารกลางวัน ณ RAJGIR RESIDENCY

. หลังอาหาร นำท่านชม มหาวิทยาลัยนาลันทา มหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นศูนย์การศึกษาในสมัยพุทธกาล ต่อมาในปีพ.ศ. 1742 กองทัพมุสลิมเติรกส์ได้ยกทัพมารุกรานรบชนะกษัตริย์แห่งชมพูทวีปฝ่ายเหนือ กองทัพมุสลิมเติรกส์ได้เผาผลาญทำลายวัด และปูชนียสถานในพุทธศาสนาลงแทบทั้งหมด และสังหารผู้ที่ไม่ยอมเปลี่ยนศาสนา นาลันทามหาวิหารก็ถูกเผาผลาญทำลายลงในช่วงระยะเวลานั้น ว่ากันว่าไฟที่ลุกโชนเผานาลันทานานถึง 3 เดือนกว่าจะเผานาลันทาได้หมด

.           จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดเวฬุวนารามมหาสังฆยิกาวาส วัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา และเป็นสถานที่แสดงโอวาทปาฏิโมกข์แก่พระอริยสงฆ์ 1250 องค์ มีสถูปที่บรรจุพระอัฐิธาตุของพระโมคคัลลานะและพระอัญญาโกญฑัญญะ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองกัลกัตตาโดยรถโค้ชปรับอากาศ

ค่ำ          รับประทานอาหารค่ำ (อาหารกล่อง)

พักที่ บนรถโค้ชปรับอากาศ

 

<-·´¯`·.¸¸.·´¯`·._.·`·.¸¸.·´¯`·._.·`·.¸¸.·´¯`·._.·´¯`·->

วันที่เจ็ด             กัลกัตตา-กรุงเทพฯ

เช้าตรู่             เดินทางถึงสนามบินเมืองกัลกัตตา

11.20 น.         ออกเดินทางกลับสู่…กรุงเทพฯ โดยสายการบินคิงฟิชเชอร์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ IT021

15.15 น.         เดินทางถึง…ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

 

<-·´¯`·.¸¸.·´¯`·._.·`·.¸¸.·´¯`·._.·`·.¸¸.·´¯`·._.·´¯`·->

 

(เวลาที่อินเดีย ช้ากว่าเมืองไทย 1 ชั่วโมงครึ่ง)

 

อัตราค่าบริการ (ราคาต่อท่านมีหน่วยเป็นบาท)

ราคาต่อท่าน (บาท)   เดือนธันวาคม  
ผู้ใหญ่พักห้องคู่ ท่านละ 32,900 34,500 บาท
ผู้ใหญ่พักห้องเดี่ยว ท่านละ 38,900 40,500 บาท
เด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่านเสริมเตียง ท่านละ 30,500 32,000 บาท
เด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่านไม่เสริมเตียง ท่านละ 27,900 29,500 บาท

 

 

 

 

 

กำหนดการเดินทาง:
ธันวาคม 2553       2-8,9-15,24-30,26-1
มกราคม 2554      10-16,17-23,24-30
กุมภาพันธ์ 2554     7-13,14-20,18-24,21-27
มีนาคม 2554        7-13,14-20,21-27

อัตรานี้รวม

• ตั๋วโดยสารระหว่างประเทศเส้นทาง กรุงเทพฯ-กัลกัตตา-กรุงเทพฯ โดยสายการบินคิงฟิชเชอร์ แอร์ไลน์

• ค่าตั๋วรถไฟปรับอากาศตู้นอน ชั้น2 เส้นทาง กัลกัตตา-พาราณสี

• ค่าภาษีสนามบิน ค่าประกันสายการบินและภาษีน้ำมันของสายการบิน ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2553

• ค่าโรงแรมที่พัก ตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (4 คืนที่โรงแรม 1คืนบนรถไฟ และ 1 คืนบนรถโค้ช)

• ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามรายการระบุ

• ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการที่ระบุ

• ค่ารถรับส่งและระหว่างการนำเที่ยวตามรายการระบุ

• ค่าวีซ่าเข้าประเทศอินเดียและประเทศเนปาล

• หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย ผู้ชำนาญโปรแกรมดูแลท่านตลอดทริป

• ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

• ค่าทิปสำหรับผู้ให้บริการต่าง ๆ ได้แก่ ไกด์ท้องถิ่น พนักงานขับรถ และพนักงานยกกระเป๋า เป็นต้น

• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการเช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ

• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)

เอกสารที่ใช้ในการทำวีซ่า

• หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

• รูปถ่ายสี 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป

• สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด

 

หมายเหตุ

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกกรุ๊ปหรือปรับเปลี่ยนราคากรณีที่มีผู้เดินทางคณะเดียวกันไม่ถึง 15 ท่าน

***ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อคุณอุ๊ โทร. 02-5530523 , 081-8822058  หรือที่ acc_rungtiwa@hotmail.com ***

 

QR Code – Take this post Mobile!
คุณสามารถใช้อุปกรณ์มาร์ทโฟนของคุณเข้ารหัส QR Code เพื่อเปิดหน้าเว็บนี้  และคุณอาจต้องมี application ที่ใช้ในการอ่าน QR Code บนมือถือ เช่น Kaywa, Quickmark, I-nigma, Jaxosystem, BeeTagg—หมูหินคลับ

เชิญแสดงความเห็นค่ะ

Related Posts

No Comments

ใส่ความเห็น

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยวเลขที่ 21/00470

ทะเบียนผู้ประกอบการ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ติดต่อ

โทรติดต่อทัวร์
085-7212288
02-2595531
Email: pr.moohin@gmail.com

บริษัท อินโนเวชั่นโซน (ไทยแลนด์) จำกัด
51/3 อาคารวิภาวดี ชั้น 17 ห้อง 3
ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900
Fax : +6621606921

Social Networks

Youtube Vimeo Flickr Picasa Reddit Subscribe via RSS

Facebook Google+ Delicious Twitter Pinterest Linkedin

Subscribe Letters

Scroll to Top
image