โฮจิมินห์ – ดาลัด – มุยเน่

กรกฎาคม 29, 2013 nanmoohin ไม่ให้ใส่ความเห็น

10

กำหนดวันเดินทาง

  1-4, 24-27, 30 ส.ค.-2 ก.ย. 56

  5-8, 13-16, 21-24, 27-30 ก.ย. 56

วันแรก          กรุงเทพฯ – โฮจิมินห์ – ฟานเทียต –       (-/-/D)     

09.00 น.                พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารต่างประเทศ ชั้น 4 แถว L เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบิน

เวียดนามแอร์ไลน์  เจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยให้การต้อนรับ

11.20 น.                ออกเดินทางสู่กรุงโฮจิมินห์โดยเที่ยวบินที่ VN600 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

12.50 น.                เดินทางถึงสนามบินนานาชาติเตินเซนเหยิด กรุงโฮจิมินห์ นำท่านออกเดินทางไปยัง มุยเน่ เมืองฟานเทียต ห่างจากโฮจิมินห์ ประมาณ (200 กิโลเมตร) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง ฟานเทียด เป็นเมืองชายทะเลตากอากาศและแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสวยงามและมีชื่อเสียงทางภาคใต้ของเวียดนาม ระหว่างการเดินทางผ่านชมธรรมชาติและวิถีชีวิต

เย็น                         บริการอาหารเย็น  ณ ภัตตาคาร

พักที่  TIEN DAT HOTELระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สอง          ฟานเทียต  – ทะเลทรายมุยเน่ – หมู่บ้านชาวประมง – Fairy Stream – ดาลัด – ยอดเขาลางเบียง    (B/L/D)

เช้า                                          บริการอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารนำท่านชม ทะเลทรายมุยเน่ เพื่อชมและสัมผัสความงดงามของ เนินทรายสีแดง (Mui Ne Red SandDune)เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมาก เนื่องจากเนินทรายนี้มีพื้นที่กว้างใหญ่มาก จึงทำให้ดูเหมือนเป็นทะเลทรายและอยู่ใกล้กับชายทะเล เม็ดทรายละเอียดสีแดง และสีขาวละเอียดราวกับแป้ง เนินทรายจะเปลี่ยนรูปร่างไปตามแรงลมที่พัดผ่านมา ณ เนินทรายแห่งนี้ทุกท่านสามารถเล่นสไลเดอร์บนสันทราย ถ่ายภาพความสวยงามของทะเลจากบนยอดเนินทรายอันกว้างไกลสุดสายตา เยี่ยมชม หมู่บ้านชาวประมง ดูวิถีชีวิตและการผลิตน้ำปลา ที่นี่เป็นเมืองที่ขึ้นชื่อของเวียดนามในการผลิตน้ำปลา  นำท่านเดินผ่านธารน้ำ ไปยัง   Fairy Stream  คล้ายๆแกรนด์แคนยอน   ซึ่งเป็นธารน้ำสีแดงอันเกิดจากธรรมชาติเป็นผู้สร้าง ซึ่งมีความยาว 2 กม. ชมความงามสองข้างทางที่เต็มไปด้วยวิวแปลกตาของเรดแคนยอน

กลางวัน                บริการอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร   

                                หลังอาหารนำท่านเดินทางไปยังเมือง ดาลัด อยู่ในจังหวัดลามดงดาลัดเป็นอีกอีกหนึ่งเมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงอันและโรแมนติคที่สุดและของเวียดนามเนื่องจากตั้งอยู่บนที่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,500 เมตร ทำให้อากาศเย็นสบายตลอดทั้งปีแม้กระทั้งในฤดูร้อน อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 15-25 องศาเซสเซียส แวดล้อมด้วยขุนเขา ไร่กาแฟ และสวนดอกไม้ อาคารบ้านเรือนต่างๆปลูกสร้างรูปแบบสถาปัตยกรรมฝรั่งเศส เนื่องจากในสมัยอาณานิคม Alexdra Yersin  ได้ค้นพบเมืองดาลัด และเห็นว่าบรรยากาศค่อนข้างดี ทางฝรั่งเศสจึงได้เข้ามาพัฒนาและสร้างเมืองดาลัด เพื่อให้เป็นเมืองตากอากาศสำหรับชาวฝรั่งเศส จากนั่นนำท่านเดินทางสู่  ยอดเขาลางเบียง ชมความงามยามอาทิตย์อัสดง

 เย็น                   บริการอาหารเย็น  ณ ภัตตาคาร

                                ที่พัก  MAI VANA HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สาม       ดาลัด – พระราชวังฤดูร้อน – เครซี่เฮ้าส์ (Crazy House) – เจดีย์จรุ๊กเลิม – สวนดอกไม้เมืองหนาว

                     สถานีรถไฟฟ้าเก่า  – โฮจิมินห์         (B/L/D)   

ช้า                          บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม     

                                หลังอาหารนำท่านไปชม พระราชวังบ๋าวได๋ (Dinh Bao Dai) ของจักรพรรดิ์องค์สุดท้ายของเวียดนาม ซึ่งสถานที่แห่งนี้เป็นพระราชวังสุดท้าย ที่สร้างขึ้นในสมัยเรืองอำนาจของฝรั่งเศส ก่อนที่จะเกิดสงครามเวียดนาม แล้วทำให้จักรพรรดิ์บ๋าวได้ต้องลี้ภัยไปอยู่ฝรั่งเศส แล้วไม่ได้กลับมาเหยียบผืนแผ่นดินบ้านเกิดอีกเลย และเดินทางชม เครซี่เฮ้าส์ (Crazy House) หรือที่เรียกกันติดปากว่า “บ้านเพี้ยน”เป็นบ้านที่มีสถาปัตยกรรมแปลกๆ บ้านประหลาดหลังนี้เป็นของมาดาม Hang Nga ลูกสาวของอดีตรองประธานาธิบดีโฮจิมินห์ที่ยิ่งสร้างก็ยิ่งแปลกไปเรื่อยๆ จากนั้นเราไปนั่งรถกระเช้าชมวิว มุมสูงของเมืองที่มีสีสัน ความโรแมนติกของดาลัด ที่อยู่ท่ามกลางเทือกเขาสูง 1500 เมตร ท่ามกลางป่าสน บ้านเรือน และแปลงดอกไม้ จนได้ฉายาว่า ปารีสแห่งอินโดจีน ถึงยอดเขาสักการะ เจดีย์จรุ๊กเลิม  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวเมืองให้ความเคารพนับถือ ที่เชื่อกันว่าคุณ คุณสามารถพอพร ร้อยพร หมื่นพรย่อมสมปรารถนา

กลางวัน               บริการอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร  

หลังอาหารนำท่านชม สวนดอกไม้เมืองหนาว ของเมืองดาลัทสัมผัสดอกไม้เมืองหนาวที่อวดโฉม รูปทรงและสีสันแปลกตา ซึ่งเป็นสายพันธ์ มาจากยุโรปสัมผัสกับบรรยากาศที่แสนโรแมนติคและชม สถานีรถไฟฟ้าเก่า

สถาปัตยกรรมยุคโคโลเนียสไตล์ฝรั่งเศสที่ถูกสร้างขึ้นมาในช่วงปี 1932  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบิน  ดาลัด

17.30 น.                เหินฟ้ากลับสู่กรุงโฮจิมินห์  โดยสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์  เที่ยวบินที่ VN 1383  

18.20 น.                ถึงสนามบินตันเซินยัต

เย็น                         บริการอาหารเย็น  ณ ภัตตาคาร

                               พักที่ SAIGON STAR HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สี่              ตลาดเบนถัน – ไปรษณีย์กลาง  – โบสถ์นอร์ทเทรอดาม – ร้านผลิตเรื่อสำเภาจำลอง – ถนนด่งเค่ย –

                    กรุงเทพฯ     (B/L/-)

   เช้า                                          บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 

                               หลังอาหารนำท่าน  อิสระท่านช้อปปิ้ง ตลาดเบนถัน ตามอัธยาศัย นำท่าน ชม ไปรษณีย์กลาง ซึ่งถูกสร้างขึ้นอย่างวิจิตรตระการตา เพียงคุณเดินออกมาจะพบ โบสถ์นอร์ทเทรอดาม โบสถ์ หลังคาสูงที่สร้างในสมัยที่เวียดนามยังอยู่ในอาณานิคมของ ฝรั่งเศส โดยสร้างเพื่อให้ เป็นโบสถ์ประจำเมืองไซ่ง่อนและได้สร้างตามต้นแบบของประเทศฝรั่งเศส

กลางวัน                บริการอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร

หลังอาหารนำท่านแวะชม ร้านผลิตเรื่อสำเภาจำลอง ซึ่งเป็นเครื่องรางนำโชคเป็นเรื่องมงคลที่เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของการค้าขายความมั่นคงการเดินทางเหมาะสำหรับตกแต่บ้านเรือน และของที่ระลึกในงานสำคัญ ก่อนกลับนำท่านเดินทางสู่ ถนนด่งเค่ย  แหล่งช้อปปิ้งที่ขึ้นชื่อของโฮจิมินห์ ถนน เส้นนี้เป็นไฮไลท์ของหนึ่งโฮจิมินห์ ที่ประกอบด้วยร้านค้าทันสมัย อยู่ท่ามกลางตึกสวย สไตล์โคโลเนียลที่ยังคง อนุรักษ์ไว้ มีสินค้าระดับพรีเมี่ยม และแบรนด์เนม ให้เลือกหลากหลายนานาชนิด

14.30 น.            นำทุกท่านสู่สนามบินเตินเซินเหยิด

17.05 น.              ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิโดยเที่ยวบินที่ VN603

18.30 น.            ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพและความประทับใจ

 

*** ราคาตั๋ว, ภาษีสนามบิน หรือ ค่าทัวร์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ***

อัตราค่าบริการ

                ผู้ใหญ่พัก

ห้องละ2-3ท่าน            เด็กอายุต่ำกว่า 12 ขวบ

มีเตียงเสริม      เด็กอายุต่ำกว่า 12 ขวบ

ไม่มีเตียงเสริม  พักเดี่ยว

5-8, 12-15, 18-21  ก.ค. 56       18,900 บาท     18,900 บาท     17,900 บาท     3,000   บาท

1-4, 24-27, 30 ส.ค.-2 ก.ย. 56  18,900 บาท     18,900 บาท     17,900 บาท     3,000   บาท

 

อัตราค่าบริการ                                        ผู้ใหญ่พัก                 เด็กอายุต่ำกว่า 12 ขวบ             เด็กอายุต่ำกว่า 12 ขวบ            พักเดี่ยว

                                                   ห้องละ 2-3 ท่าน                 มีเตียงเสริม                             ไม่มีเตียงเสริม

5-8, 12-15, 18-21  ก.ค. 56                      18,900 บาท                       18,900   บาท                              17,900 บาท                          3,000 บาท

1-4, 24-27, 30 ส.ค.-2 ก.ย. 56           18,900 บาท                     18,900   บาท                            17,900 บาท                       3,000 บาท

อัตรานี้รวม

อัตรานี้ไม่รวม

• ค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพ  ฯ – โฮจิมินห์ – กรุงเทพฯ • ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ (ไกด์+คนขับรถ+หัวหน้าทัวร์ )
• ค่าตั๋วเครื่องบินภายในดาลัด-โฮจิมินห์ • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ มินิบาร์,ซักรีด, โทรศัพท์,พาหนะเดินทางนอกเหนือจากที่ระบุในรายการทัวร์
• ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง • ค่าวีซ่าของชาวต่างชาติ
• ค่าโรงแรมที่พัก  3  คืน (พักห้องละ 2 ท่าน) • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
• ค่าอาหารตามที่ระบุไว้ในรายการ  
• ค่าพาหนะที่ใช้ในการเดินทางท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการ  
• ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท ในระหว่างการเดินทางทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกัน  
• ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นนำเที่ยว (พูดไทย)  
• ค่าน้ำหนักสัมภาระขึ้นเครื่องคนละ 20 กิโลกรัม  
• ค่ามัคคุเทศก์ไทยนำเที่ยวตลอดการเดินทาง  

 

การสำรองที่นั่ง

1.ส่งหนังสือเดินทาง และวางเงินมัดจำท่านละ 5,000 บาท

2.ส่วนที่เหลือทั้งหมดชำระก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 วัน

 

เอกสารเดินทาง  

1.หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน (นับจากวันเดินทาง)

2.หนังสือเดินทางควรมีหน้าว่าง ๆ สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม

4.กรุณาส่งเอกสารล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน

 

การยกเลิกทัวร์    

1.ยกเลิกทัวร์ ก่อนเดินทาง 30 วัน บริษัทคืนเงินให้ทั้งหมด

2.ยกเลิกทัวร์ ภายใน 10 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯจะเก็บค่ามัดจำทัวร์หรือเก็บค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริงครับ (ในกรณีที่บริษัทฯหาลูกค้ามาทดแทนได้ บริษัทฯคืนเงินให้ทั้งหมดหรือหักค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริงครับ)

 

เงื่อนไขและความรับผิดชอบ

บริษัท ฯ ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน  การจลาจล  ภัยทางการเมือง ภัยธรรมชาติต่าง ๆ ฯลฯ  ซึ่งอาจจะทำให้นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศไม่สามารถเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยได้พร้อมทั้งสายการบินนั้น ๆ ไม่สามารถบินเข้ามาประเทศไทยตามเวลาที่กำหนดและ/หรือตารางเวลาการบินของสายการบินที่ใช้ในเที่ยวบินนั้น ๆ ไม่สามารถเดินทางตามเวลาที่กำหนดได้ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นจากทั้งทางตรงและทางอ้อมเช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้าหรือจากอุบัติเหตุต่าง ๆ ฯลฯ  รวมถึงการตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้องหรือการถูกปฏิเสธในทุกกรณี ทั้งนี้ทางบริษัทจะยึดผลประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ  บริษัท ฯ จึงแจ้งมาเพื่อนทราบในท้ายนี้

 

 

สนใจทัวร์โปรแกรมนี้ แนน  085-7212288, 02-2595531, 02-2595531

Email: moohinclub@moohin.com

QR Code – Take this post Mobile!
คุณสามารถใช้อุปกรณ์มาร์ทโฟนของคุณเข้ารหัส QR Code เพื่อเปิดหน้าเว็บนี้  และคุณอาจต้องมี application ที่ใช้ในการอ่าน QR Code บนมือถือ เช่น Kaywa, Quickmark, I-nigma, Jaxosystem, BeeTagg—หมูหินคลับ

เชิญแสดงความเห็นค่ะ

Related Posts

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยวเลขที่ 21/00470

ทะเบียนผู้ประกอบการ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ติดต่อ

โทรติดต่อทัวร์
085-7212288
02-2595531
Email: pr.moohin@gmail.com

บริษัท อินโนเวชั่นโซน (ไทยแลนด์) จำกัด
51/3 อาคารวิภาวดี ชั้น 17 ห้อง 3
ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900
Fax : +6621606921

Social Networks

Youtube Vimeo Flickr Picasa Reddit Subscribe via RSS

Facebook Google+ Delicious Twitter Pinterest Linkedin

Subscribe Letters

Scroll to Top
image