ญี่ปุ่น ทาคายาม่า นาโกย่าโตเกียวญี่ปุ่น 6 วัน 4 คืน

มกราคม 13, 2014 nanmoohin ไม่ให้ใส่ความเห็น

kinkaguji5_edited-1

ญี่ปุ่น ทาคายาม่า นาโกย่าโตเกียวญี่ปุ่น 6 วัน 4 คืน

กำหนดการเดนทาง        10 – 15 เมษายน 2557

วันแรก                             ท่าอากาศยานสวรรณภม นาโกยา

21.00 .      พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสวรรณภูมิ ชั้น 4 สวนผู้โดยสารระหวางประเทศ ขาออก ประต 2 เคานเตอร D

โดยสายการบินไทย จ้าหนาท ค่อยใหการตอนรบและอานวยความสะดวกดานเอกสารก่อนขึ้นเครื่อง

00.05 .       หินฟาสู่ ประเทศญปน  โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 644

วัที่สอง          นาโกย่า ปราสาทนาโกย่า หมบานชราคาวาโกะ ช้อปปิ้งซันมาชิซิจิ

08.00 .        ดินทางถึง สนามบินนาโกย่า ประเทศญี่ปน หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรเรียบร้อยแล้ว

นำท่าน สู่ ย่ ปราสาทที่มี ความสวยงามไม แพ้ ปราสาทท่อนๆ  ของญี่ปนถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1612  โดยโตกุงาวะอิ เอะยาส และถกทาลายในชวงสงครามโลกครงท 2 และได้รับการ สร้างขนใหมในปี ค.ศ. 1959 และภายในปราสาทแห่งนได้เก็บ รวบรวมสิ่งล้ำค่าทางประวัติศาสตร์ และ ศิลปะ อันงดงามอันรวมไปถึงปลาจิโฮโกะ1 คู่ ซึ่งลักษณะคล้ายปลาโลมาที่ทาด้วยทองคำบน ยอดปราสาทอีกดวย

กลางวัน             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่   หมู่บ้านชิราาวโกหมู่บ้านที่ได้รบเลือกจาก องค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลก เมี่อปี ค.ศ.1995 ท่านจะได้พบกับ บ้านในแบบกัสโชสึคุริ ซึ่งคาวากุสึโช แปลวาพนมมือ โครงสร้าง บ้านที่สร้างขึ้นจะคล้ายกับการพนมมือ และสร้างโดยที่ไม่ได้ใช้ตะปูแม้แต่ตัวเดียวแต่ยังคงความแข็งแรงและสามารถรองรับหมะทตกหนกในชวงฤดหนาวได้ให้ทานได้เยี่ยมชม และถ่ายรูปเป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านไปยัง ซึนึมาชซจย่านเมืองเก่าที่ยังคงอนุรักษ์บ้านเรือน ในสมัยเอโดะ กว่า 300 ปีก่อนได้เป็นอย่างดีสัมผัสบรรยากาศบานเรือน ร้านค้า ร้านขายของที่ระลึก ที่ซ่อนตัว อยู่ในบ้านแตละหลังอย่างกลมกลืนทนอสระให้ทานได้เลือกซื้อของที่ระลึก ตามอัธยาศัย

ค่ำ                   รับประทานอาหารคา  โรงแรมที่พัก

พักที่   HIDA PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สาม      ตลาดสดเช้า –  คามโคจิ – สะพานคิปปะ – ปราสาทมัตสึโมโต – ไร่วาซาบิ – คาวาคิจิโกะ

ช้า                      รับประทานอาหารเช้า หองอาหารโรงแรม

นำท่านชม าดสดเช้”  เกิดขนเมื่อสมัยเอโดะ 200  ปทผานมาโดยพวกเกษตรกรได้นำเอาผลตผลิจาพวกดอกไม้ พืชผกมาจาหนายเอง อกทงของทระลกทขนชอ ของเมองทาคายามาดวย นาทานดนทางส “คามโคสถานทพกผอนหยอนใจทมชอเสยงมาก ดวยทวทศนทสวยงามทาใหไดรบการขนานนามวาเปนภเขารสอรท สมยกอนบรเวณนไมเปนทรจก จนกระทงปลายครสตศตวรรษท 19  มชชนนารชาวองกฤษชอ นายวอลเตอร เวสตน ไดคนพบ และเขยนแนะนาคะมโกชลงในหนงสอของเขา

ทน จงกลายเปนสถานททองเทยวทมชอเสยงในเวลาตอมา จากนน

นาทานไดเพลดเพลนกบทวทศนของ “สะพานคปสญลกษณ ของคามโคจททอดขามแมนาอะซสะเปนสะพานแขวนททาดวย ไม หากยนบนสะพาน จะสามารถเหนไดทงเทอกเขายะเกะตะเกะ และเทอกเขาโฮตากะทอยทางดานเหนอดวย

กลางวัน              รับประทานอาหารกลางวน ณ ภตตาคาร

นาทานเดนทางส ปราสาทมัสึโมโ”  อายุเกาแก่นับ 500  ปี ซึ่งเดิมทเป็นทพานกของบรรดาเจาเมองมาแต ครงอดต และยงคงสภาพเดมไวไดอยางงดงามเนองจากสามารถรอด พนการถกทาลายจากเพลงของสงครามมาไดจนถงปจจบน จนไดชอวา เปนปราสาททมความสวยงามทสด 1   ใน 3   ของประเทศญปนทาให ผ คนน ยมหล งไห ล มาเย อน ป จจ บ นปร า ส า ทแ ห งน กลายเป น พพธภณฑ และไดรวบรวมเรองราวในอดต และประวตศาสตรญปน รวมถงเรองราวของจงหวดนากาโนตวของปราสาทจะใชสดาเปนหลก

ในการตกแต่งจนได้สมญานามวา“ปราสาทอกา” จากนั้นนำท่านไปยัง วาซาบิตื่นตาตื่นใจกับ

“ต้นวาซาบิ” มากมาย พรอมเรยนรถงขนตอนการเพาะปลก และการนามาทาเปนอาหาร ทานสามารถเลอกซอ ขนม และของทระลกททามาจากวาซาบสดๆ หรอจะเลอกชม “ไอศกรีมรสวาซาบ”     รสชาตดงเดมทเปน เอกลกษณเฉพาะแถบนเทานน จากนนนาทานเดนทางสทะเลสาบคาวากจโกะ เพอเดนทางเขาทพก

ค่ำ          รับประทานอาหารคา ณ โรงแรมทพก (เมนู ขาปูยักษ์)

พักที่  TOMINOKO HOTEL KAWAGUCHIKO อเทยบเทา

ให้ท่านได้สัมผัสกับการอาบน้ำแร่ หรือเรียกอีกอย่างว่าออนเซน (ONSEN)   เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่ จะทำให้ เลือดลมดี,  ผิวพรรณสดใส,  สุขภาพดี,  ผ่อนคลายความเมื่อยล้า และยังช่วยในระบบ การเผาผลาญของร่างกายอีกด้วย

วัที่สี่ เขาไฟฟูจิ โกเทมบะเอาท์เลต สวนสันติภาพ(ชมซากุระ) โยโกฮามา พิพิธภัณฑ์ราเมง โตเกียว ช้อปปิ้งชนจุกุ

ช้า                     รับประทานอาหารเช้า ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ ที่ตั้งตระหง่านอยู่เหนือเกาะญี่ปนดวยความ สูง 3,776 เมตร จากระดับน้ำทะเลนำท่านขนชมความงามกันแบบใกล้ชิด ยังบรเวณ “ชน 5” ของภูเขาไฟฟูจิ(หรือชั้นสูงสุดที่ทางอุทยานฯอนญาติ ให้ขันไดในวนนนๆ) เพื่อชมทัศนยภาพโดยรอบของภูเขาไฟที่สามารถ มองเห็นทะเลสาบทุ่งหากระจาย่อยโดยรอบ

กลางวัน             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่ “โกเทมบ แฟคทอร์ อาท์ล็”   แหล่งรวมสินค้านำเข้าและสินค้าแบรนด์ญี่ปนโกอินเตอร์ มากมายกับคอลเลคชั่นเสื้อผ้าล่าสุด อาทิ  MK Michel Klein, Morgan, Elle,  Diffusione Tessile ฯลฯ เลือกซอ กระเปาแบรนดเนม Prada, Gucci, Armany ฯลฯ เลือกดเครื่องประดับ และนาฬกาหรอยาง Tag Heuer, Agete, S.T.Dupont  ฯลฯ รองเทาแฟชน Hush  Puppies,  Scotch  Grain,  Skechers,  ฯลฯ หรอเลอกซอสนคาสาหรบ คณหน Aigle, Bandai Asobi, Hakka Kids, Miki House และสนคาอนๆอกมากมาย นาทานแวะชมความงามของพันธ์ไม้นานาพันธุ์มากมายที่ สวนสันติภารือ เฮวะโคเอนอนุสรณ์สถาน สงครามเกาหลี โดยภายในสวนแห่งนมรปปั้นสิงโต 7 ตัว ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเหล่าประเทศที่เขาร่วมใน สงครามในครั้งนั้นด้วย สิงโต 1 ใน 7 ตวนนี้เป็นสิงโตที่เปนตัวแทนของประเทศไทยดวย อมเอมกบบรรยากาศ ชมดอกซากระมากมายเหมาะกับการถ่ายภาพเปนทระลึกอย่างยิ่งจากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง โยโกฮม่าตามรอย “ทีวีแชมปเปี้ยน” รายการยอดฮิตของญึ่ปนท พิพธภัฑราเมงศูนย์รวมร้าน ราเมงที่มีชอเสียงจากทั่วทุกมุมของประเทศญี่ปุ่น มาให้ท่านได้ลิ้มรสกันชมความเปนมาของราเมงญปน พรอมชมราเมงแสนอรอยกนตามอธยาศย จากนนนาทานเดนทางเขาสโตเกียวมหานครแหงเทคโนโลยอนทนสมย   ไปยง ชินจุกุย่านแหงความเจริญอันดับหนึ่งของกรุงโตเกียว ท่านจะได้พบกับหางสรรพสินคา และรานขายของเปนพนๆ ราน เชญทานเลอกชมสนคา อาท กล้อง, IPOD, GAMES, เสื้อผ้า, รองเท้า เป็นตน

ค่ำ            รับประทานอาหารค่ำ แบบอิสระตามอัธยาศัย (ม่รวมคาอาหาร)

พักที่ NEW CITY SHINJUKU HOTEL หรือเทียบเท่า

วัที่ห้า         อิสระให้ท่านได้พักผ่อนกันตามอัธยาศัย (ม่มีรถบริการและไม่รวมค่ารถไฟ)

รือ ลือกซื้อทัวร์เสริม 1: เดินทางไป โตเกยวดสนยแลนด (ม่รวมค่าเข้า 2,500 บาท/ เดก 2,200บาท) รอ อกซอทวรเสรม 2: องเทยวโดยรถไฟ (พิ่มเงิน 1,000 บาท) วัดอาซากุสะ โตเกียว สกาย ทรี (ถ่ายรป) ศาลเจ้าเมจิ ช้อปปิ้งฮาราจุกุ ช้อปปิ้งชิบุย่า

ชา             รับประทานอาหารเช้า หองอาหารโรงแรม อิสระให้ท่านได้พักผ่อนกนตามอธยาศย

ลกค้ที่ซื้อทัวร์เสริม 1 —>  โตเกี ดินย์แลนด์”  ดินแดนหรรษาของคนทกเพศทกวย ทมผเขาชมมากกวา

17 ล้านคนต่อปี สนุกสนานกบเครื่องเล่นต่างๆ ที่แบ่งออกเป็นโซน เพลิดเพลินกบ ADVENTURE  LAND ที่นำท่านผจญภัยกับการลองเรือโจรสลัด PIRATES OF THE CARIBBEAN หรอจะชมดสนยแลนดโดยรถไฟ WESTERN RIVER RAILROAD ปนบานต้นไม SWISS FAMILY TREE HOUSE สนุกสนานกับเครื่องเล่น ต่างๆ มากมายยิ่ง WESTERN  LAND ตะลุยเหมืองถ่านหนท BIG  THUNDER  MOUNTAIN หรอเลอกสนก กบ SPLASH MOUTAIN นงเรอผจญภยบนผาสงชนในโซน CRITTER      COUNTRY เขาชมบ้านผีสิง HUNTED MANSION อันน่ากลัว และชมบ้านน้อยแสนน่ารักของหมีพูห์  POOH’S HUNNY HUNT ในโซน FANTASY LAND เพลิดเพลินกับการแต่งกายชดประจำชาติของตุ๊กตาตัวน้อยๆกับ IT’S A SMALL WORLD ผจญภัยไปกับ PINOCCHIO’S  DARLING  JOURNEY เลือกมุมสวยถ่ายภาพเป็นที่ระลึกใน TOON  TOWN กับบ้านของเหล่าการต้นของดิสนีย์ MINNIE  HOUSE บ้านแสนน่ารักของมนน หรือ CHIP’N  DALE’S TREEHOUSE บ้านต้นไม้ชองชิบกับเดล หรือสนุกกันต่อกับเครื่องเล่นมันสๆโซน TOMORROWLAND สนุกสุดเหวี่ยงกับรถไฟตะลุยอวกาศใน SPACE  MOUTAIN หรือเลือกเดินทางในอวกาศแบบสบายๆไปกับ STAR TOUR สนกกบเครื่องเล่นชนใหม่ล่าสุดของโตเกียว ดิสนีย์แลนด์ BUZZ LIGHT YEAR ประชันความ แม่นกับเพื่อนด้วยปืนเลเซอร์สุดไฮเทค จากนั้น ช้อปปิ้งกับสินค้าของดิสนีย์ที่มีมากมายหลากหลายแบบให้ เล์อกเป็นของที่ระลึกฝากทางบ้านยัง WORLD  BAZAAR  และต่อด้วยการชม  (ELECTRIC  PARADE)  ชม ขบวนพาเหรดสดอลงการ “ TOKYO DISNEYLAND ELECTRIC PARADE DREAMLIGHT ” ของเหลา การตนมากมาย มกกเมาส มนนเมาส พลูโต ชิบแอนด์เดล โดนลดกค หมีพลู และผองเพื่อน ปีเตอร์แพน สโนว์ ไวท์ กับคนแคระทั้งเจ็ด ฯลฯ ที่มาอวดโฉมในพาเหรดสวยๆของดิสนีย์

ลูค้าที่ซื้อทัวร์เสริ 2 —>  นำท่านไปยัง วัดเนโ”   วดอาซา”  วดทเหลาโชกน และซามไร ใหความเลอมใสศรทธาเปนอยางมากนมสการองคเจาแมกวนอมทองคาทประดษฐานในวหารหลงใหญ ถายภาพเปนทระลกกบ  “คามนารมง(ประตฟาคารณ)”  ซงมโคมไฟสแดงทไดชอวาเปน “โคมไฟทใหญทสด ในโลก”    แขวนอย โดยม ถนนรานคา“ถนนนากามเสะ”    แหลงรวมสนคาของทระลกตางๆมากมาย อาท พวงกญแจ ตกตาแมวกวก ดาบซามไร ชดกโมโน รมญปน หรอ “ขนมอาเกมนจ” ขนมขนชอของอาซากสะ ก สามารถหาซอไดทถนนแหงน จากนนใหทานไดถายรปกบ โตเว สกายทร”   หรอ โตเกยวทาวเวอรแหง ใหมบรเวณแมนาสมดะ โตเกยวทาวเวอรเปนหอกระจายคลนตงอยทเขตซมดะ กรงโตเกยว ประเทศญปน ปจจบนเปนสงกอสรางทสงทสดในประเทศญปน ทความสง 634.00 เมตร(2,080 ฟต) ใหทานไดเกบภาพกน ตามอธยาศย จากนนนาทานสกการะสงศกดสทธเพอความเปนสรมงคลท ศาลเจาเมจศาลเจาชนโตทสาคญ ของมหานครโตเกยว ไดเคยถกทาลายในชวงสงครามโลกครงทสอง และไดรบการบรณะขนใหมในป ค.ศ.

1958 โดยมเอกลกษณเดนคอซมประตททาดวยไมทใหญทสดในญปนแลวไปชอปปงกนตอยงยาน ฮาราจก

แหลงรวมแฟชนทนสมยของวยรนญปน อสระกบการชอปปงยง “ตรอกทาเคชตะ”   สองขางทางเรยงรายไป ดวยรานขายของวยรน เสอผา เครองประดบ รองเทา กระเปารานฟาสทฟดรานเครปญปนอรอยๆมากมาย วน สดสปดาหจะเปนแหลงนดพบของพวก “ COSPLAY ” มักมาแต่งหน้า และเปลี่ยนเสอผากน หรอเลอกชอป ปงบนถนน “โอโมเตะซนโด”  ยานสาหรบคนทมไลฟสไตลททนสมย และหรหรา ดวยรานคาชนนามากมาย ไมวาจะเปน DIOR, LOUIS VUITTON, TOD’S เปนตน จากนนนาทานเดนทางส    านชบยะศนยกลาง แฟชนวยรนในโตเกยว หามมถกใจถายภาพคกบ “ฮาจโกะ”   รปปนสนขแสนร ทกลายเปนจดนดพบยอดฮต สาหรบหนมสาวโตเกยวอพเดทแฟชนสไตลโตเกยว ทตก (109) อจมารคว ทงเสอผา กระเปา รองเทา เครองประดบและแฟชนชนนาของญปนในฤดตางๆอนๆมากมาย รบรองไมมตกเทรน และนาทาน ไปยง “Shibuya Hikarie” แหลงชอปปงแหงใหมของ Shibuya ที่เน้นสินค้าเอาใจวัยทางาน

กลางวัน           รับประทานอาหารกลางวัน แบบอิสระ (ม่รวมอาหารกลางวัน) เพื่อใหท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า

ค่ำ                 รับประทานอาหารค่ำ แบบอิสระ (มรวมอาหารค่ำ) พื่อให้ทานได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า

พักที่ SHINJUKU NEW CITY HOTEL หรือเทียบเท่า

ช้า                      รับประทานอาหารเชา หองอาหารโรงแรม

นาทานเดนทางส ไร้สตรอเบอรี่ ให้ท่านลมรสความอรอย หอมหวานกบสตรอเบอร์จากไร ให้ท่านอมอร่อย แบบ ไม่อั้น นอกจากนี่ท่านสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ทำจากสตรอเบอรี่สดในฟารม์ ไม่วาจะเป็น ขนมพาย สตรอเบอร์เลื่องชื่อ,  แยมสตรอเบอรรี่,  สตรอเบอรรี่อบแหง และอื่นๆ อกมากมาย ใหทานไดรกรรมวธในการ ปลก สตรอเบอรของชาวญปนทมชอเสยง  ไดเวลาสมควรนาทานเดนทางส เอออ พลาซ”  ศนยรวมแหง สนคาชนนานานาชนด ทงกระเปา, รองเทา, เสอผา และยงม “ราน 100 เยน” เพอใหทานไดชอปปง และเลอก ซอของฝากอยางเตมทกอนเดนทางกลบ อสระใหทานไดเพลนเพลนกบการ “เลอกชม และซอ”   สนคาตาม อธยาศย

กลางวัน          รับประทานอาหารกลางวน แบบอิสระ (มร่วมอาหารกลางวน) เพี่อให้ท่านได้ใช้เวลาอยางคุ้มค่า สมควรแก่เวลา ดินทางสู่ ามบินนาริตะ

17.25 .             หนฟาส เมองไทย โดย สายการบนไทย เทยวบนท TG677

21.55 .             ดนทางถงเมองไทย พรอมกบความประทบใจเตมเปยม

***************************************************************

หมายเหต            :  รายการทัวร์สามารถเปลยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนองจากสภาวะอากาศ, การเมอง,

สายการบิน ป็นตน โดยมิต้องแจ้งใหทราบล่วงหน้า

อัตราคาบริการ

 ผู้ใหญ่                                                                 ราคาท่านละ                                                 69,900 บาท

เด็ก 1 ทาน พักกบผใหญ 1 ทาน                              ราคาท่านละ                                                  67,900 บาท

เด็ก 1 ทาน พักกบผใหญ 2 ทาน มีเตียงเสริม            ราคาทานละ                                                  65,900 บาท
เด็ก 1 ทาน พักกบผใหญ 2 ทาน ไม่มีเตยงเสรม        ราคาทานละ                                                  63,900 บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม                                                         ราคาท่านละ                                                  10,000 บาท

งอนไขการใหบรการ

1. การเดนทางในแตละครงจะตองมผโดยสารจานวน 30 ท่านขึ้นไป ถาผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดักล่าวรษัทฯอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง

2. ในกรณีทลักคาต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหนาที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

3. การชำระค่าบริการ

3.1 กรุณาชำระมัดจา ท่านละ 10,000. – บาท

3.2 กรุณาชำระค่าทัวร์สวนที่เหลือ 15 วันก่อนออกเดินทาง

4. การยกเลิกและคนค่าทัวร์

4.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บคาใช้จ่ายเบื้องต้น 2,000 บาท

4.2 ยกเลิกกอนการเดินทาง 15-29 วัน ขอเก็บเงินมัดจำทั้งหมด

4.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาคาทวรทงหมด

4.4 ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกวา 7 วัน ขอเก็บคาใชจาย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด

4.5 ยกเวนกรปทออกเดนทางชวงเทศกาลวนหยด เชน ปใหม, สงกรานต เปนตน บางสายการบนมการการนตมดจาท นงกบสายการบนและคามดจาทพก รวมถงเทยวบนพเศษ เชน CHARTER FLIGHT จะไมมการคนเงนมดจา รทงห ยกเลกดวยกรณใดๆ

4.6 กรณวซาไมผาน (ท่านได้ให้ความร่วมมือในการเตรียมเอกสารอย่างถูกต้อง และตรงตามกำหนดเวลา)

ทางบริษทฯ ยินดืคืนค่าทัวร์ให้ โดยหักคาบริการ 2,000 บาท ต่อ ท่าน

4.7 กรณีที่ท่านมีความประสงค์จะยื่นวีซาและฟังผลวีซ่าหลังจากวันที่ทางบริษทฯ  ได้ดำเนินการออกตั๋ว

เครื่องบนแล้ว ถ้าวีซาไมผ่าน ทางบริษทฯ ขอเรียกเก็บค่าตั๋วเครื่องบน 100% (ประมาณ 20,000 บาท แต่จะขึ้นอยู่กับราคา ตั๋วเครื่องบินในแต่ละกรุ๊ป)

4.8 กรณที่กองตรวจคนเข้าเมืองทงกรงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศทระบไว้ ใน รายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ที่จะไม่คืนค่าทัวรไม่ว่ากรณใดๆ ทั้งสิ้น

4.9 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือวาท่านสละสิทธิ์ ไมอาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

อัตราค่าบริการนี้รวม

1. คาตวโดยสารเครองบนไป-กลบ ชนประหยดพรอมคาภาษสนามบนทกแหงตามรายการทวรขางตน

- กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่ง จากชั้นประหยัดเป็นชนธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบัตรสะสม ไมล์ จะต้องดำเนนการที่เคานเตอร์สนามบิน ณ วันเดินทาง เท่านั้น

2. ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมทระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า

3. คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทกชนด ตามทระบไวในรายการทวรขางตน

4. เจาหนาที่บริษท ฯ ค่อยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง

5. คำน้ำหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรม และ ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบนตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบนที่มีการ เรียกเก็บ

7. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดนทาง คมครองในวงเงนทานละ 1,000,000 บาท คา รกษาพยาบาลกรณ เกดอบตเหตวงเงนทานละ 200,000 บาท ตามเงอนไขของกรมธรรม

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างดาวต่างๆ

2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม คาซักรด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น

3. ค่าภาษีทุกรายการคดจากยอดบรการ, คาภาษเดนทาง (ถามการเรียกเก็บ)

4. ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน

5. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ทีจาย 3%

 หมายเหต :

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ทจะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไมถง 30 ท่าน

2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตตางๆ

4. บริษทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการ จลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำส่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรบผิดชอบของบรษัทฯ

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ โจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง

6. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือวาท่านได้ยอมรับเงื่อนไข ข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

 

ริษัทฯ อสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมตองแจ้งล่วงหนา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ มือง ยการบิน ละราคอาจเปลยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเย็น

รายละเอยดเกยวกบมาตรการยกเวนวซาเขาประเทศญปนใหกบคนไทย

 

(เอสารทจะตองใชในการพจารณาการอนญาตใหเขาประเทศ)

 จากมาตรการยกเวนวซาเขาประเทศญปนใหกบคนไทย ผทประสงคจะพานกระยะสนในประเทศญปน ไมเกน 15 วน ไมวาจะดวยวตถประสงคเพอการทองเทยว เยยมญาต หรอธรกจ จะตองยนเอกสารในขนตอนการ ตรวจเขาเมอง เพอยนยนการมคณสมบตการเขาประเทศญปน* ดงตอไปน

 

1.  ตวเครองบนขาออกจากประเทศญปน

 

2.  สงทยนยนวาทานสามารถรบผดชอบคาใชจายทอาจเกดขนในระหวางทพานกในประเทศญปนได

 

3.  (เชน เงนสด บตรเครดต เปนตน)

 

4.  ชอ ทอย และหมายเลขตดตอในระหวางทพานกในประเทศญปน (เชน คนรจก โรงแรม และอนๆ)

 

5.  กาหนดการเดนทางระหวางทพานกในประเทศญปน

 

 

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (สำหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า)

 

  1.  หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่

 2.  กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทำในประเทศญี่ปนจะต้องไม่เป็นส่งที่ขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัตตการ พำนักระยะสั้น

3.  ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบระยะเวลาการพำนักไมเกิน 15 วัน

 4.  เปนผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถกปฏิเสธไม่ให้เข้า ประเทศ และไมเข้าขายคุณสมบัตที่จะถูกปฏเสธไม่ใหเข้าประเทศ

 

 

                                                                                                                                         

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

QR Code – Take this post Mobile!
คุณสามารถใช้อุปกรณ์มาร์ทโฟนของคุณเข้ารหัส QR Code เพื่อเปิดหน้าเว็บนี้  และคุณอาจต้องมี application ที่ใช้ในการอ่าน QR Code บนมือถือ เช่น Kaywa, Quickmark, I-nigma, Jaxosystem, BeeTagg—หมูหินคลับ

เชิญแสดงความเห็นค่ะ

Related Posts

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยวเลขที่ 21/00470

ทะเบียนผู้ประกอบการ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ติดต่อ

โทรติดต่อทัวร์
085-7212288
02-2595531
Email: pr.moohin@gmail.com

บริษัท อินโนเวชั่นโซน (ไทยแลนด์) จำกัด
51/3 อาคารวิภาวดี ชั้น 17 ห้อง 3
ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900
Fax : +6621606921

Social Networks

Youtube Vimeo Flickr Picasa Reddit Subscribe via RSS

Facebook Google+ Delicious Twitter Pinterest Linkedin

Subscribe Letters

Scroll to Top
image